Category: travel news

เชียงของ

อำเภอเชียงของเป็นที่ตั้งของท่าเรือบั๊ค จุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย-ลาว ริมฝั่งแม่น้ำโขง มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถข้ามไปฝั่งลาวได้โดยติดต่อที่ว่าการอำเภอเชียงของ พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด…

พระปรางค์สามยอด

หากย้อนกลับไปยังรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้จริงคงได้เห็นพระปรางค์สามยอดที่สมบูรณ์แบบงดงามด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทศิลาแลงเขมรที่เรียงต่อกัน 3 องค์ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน โดยวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ หันหน้าสู่ทิศตะวันออก

ตลาดโรงเกลือ หรือ ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก

สนุกกับการช็อปปิ้งสินค้าเบรนด์เนมมือสองในตลาดการค้าชายแดนภาคตะวันออกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยภายในตลาดโรงเกลือแห่งนี้ได้แบ่งออกเป็นตลาดย่อยด้วยกัน 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดโรงเกลือเก่า ตลาดเดชไทย ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดโรงเกลือใหม่) ต ลาดเทศบาล 3 (ตลาดโกลเดนเกต) และตลาดเบญจวรรณ

พระตำหนักคำหยาด

พระตำหนักคำหยาด ในอดีตสันนิษฐานกันว่าปลูกสร้างขึ้นตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเพื่อใช้เป็นที่ประทับแรม เนื่องจากมีพระราชนิยมเสด็จประพาสเมืองแถบนี้ และในขณะเดียวกัน กรมขุนพรพินิต (ขุนหลวงหาวัด หรือ เจ้าฟ้าอุทุมพร) เคยผนวชอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์ ได้ทรงนำข้าราชบริพารกับพระภิกษุ ที่จงรักภักดี เสด็จลงเรือพระที่นั่ง